Kapat

Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi politikası

Logo Yazılım, Bilgi güvenliği yönetim sistemi politikası ve faaliyetleri sırasında tüm yerleşimlerinde iş sürekliliğini sağlamak, güvenlik ihlallerinden doğan zararları ve riskleri en aza indirmek, şirket içi bütünlüğü sağlamak, tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının korunması için gerekli önlemleri almaktadır.

Teknoloji altyapısı üzerinde oluşturulan, işlenen ve depolanan bilgiler ile bu bilgilerin oluşturulduğu, işlendiği ve depolandığı sistemleri belirli risklere karşı en uygun şekilde korumaktır.

Şirket ve müşterilere ait her türlü veri ile bu verilerin oluşturulduğu, işlendiği ve depolandığı uygulama ve sistemlerin kullanımını ve korumasını söz konusu esaslar çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilgi güvenliği ve bilgi varlıklarının korunması konularında çalışanların farkındalıklarını artırmak amacıyla, gerekli eğitimleri düzenlemektedir.

Detaylı bilgi

ISO 9001 kalite yönetim sistemi politikası

Logo Yazılım'ın genel politikası, müşterilerin gereksinim ve beklentilerini tam olarak anlayıp finansal yönetimi ve üretkenliklerine artı değer yaratan ürün ve hizmetler geliştirmek ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

Detaylı bilgi

ISO 22301 uluslararası iş sürekliliği yönetim sistemi politikası

Logo Yazılım’ın iş sürekliliği politikası, en olumsuz koşullarda dahi müşterilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. Buna yönelik olarak, operasyonların, ürünlerin ve hizmetlerin güvenliğine, çalışanların ve paydaşların güvenliğine ve sağlığına en üst değeri vererek yürütülmesini hedeflemektedir. Bu nedenle, müşterilere yüksek kaliteli hizmeti kesintisiz olarak sunabilmek, yeni müşteriler kazanmak, müşterilerin, çözüm ortaklarının ve çalışanların refahını sağlamak ve hissedarların/ortakların menfaatlerinin korunması için iş sürekliliği planını uygulamaktadır. Amacı, gerekli/kritik operasyonları minimum müşterinin kabul edebileceği düzeyde en kısa sürede işlevsel hale getirmektir.

Detaylı bilgi

ISO 10002 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi politikası

Müşterilerimizden gelen talep ve bildirimleri; yasal mevzuat şartlarını dikkate alarak değerlendirip, müşteri memnuniyetine dönüştürmek ve etkinliğini ölçerek sürekli iyileştirmektir. Logo olarak, müşterilerimizden gelen tüm olumsuz geri bildirimleri Müşteri Memnuniyeti İlkelerimiz doğrultusunda müşteri odaklı olarak çözmeyi taahhüt ederiz.

Müşteri memnuniyeti ilkelerimiz

Müşterilerimizin talep ve olumsuz bildirimlerine karşı açık olmak;

Tüm talep ve olumsuz bildirimleri şeffaf, hızlı ve güven verici bir şekilde çözmek;

Müşterilerimizden gelen olumsuz bildirimleri, konusu ve önem derecesi ne olursa olsun özenli, adil ve tarafsız olarak incelemek; inceleme sonucunda çözüm ve/veya çözüm alternatifleri sunmak;

Tüm ilgili taraflarla iletişim kanalları oluşturup, bilgi akışını ve izlenebilirliğini sağlamak;

İş ortaklarımıza yönelik eğitimlere önem vererek müşterilerimizin sorunlarının hızlı ve doğru şekilde çözülmesini sağlamak;

Ürün ve hizmet memnuniyet ölçümleme çalışmalarını yaparak, müşterilerimizin beklentilerini ve önerilerini öğrenerek, müşteri odaklı çözümler sunmak;

Müşterilerimizden ve çalışanlarımızdan gelen talep ve öneriler doğrultusunda, ürün, hizmet, sistem ve süreçlerdeki iyileştirme imkanlarını belirlemek ve gerekli çalışmaları yapmak;

Memnuniyetsizliklerin tekrarlanmaması için, gelişime açık alanların belirlenmesi ve etkinliğin arttırılmasına yönelik düzenli gözden geçirme çalışmaları yaparak, iyileştirmenin sürekliliğini sağlamak;

Müşterilerimizle ilgili bilgileri bilgi güvenliği politikamıza uygun olarak korumak;

Müşteri taleplerine yönelik verilen kararların ve sürecin açık bir şekilde izlenebilir olmasını sağlamak ve gelişim için faaliyetlerimizi belirlemek;

Müşterilerimizin taleplerini ve geri bildirimlerini ulaştırmalarını ve en hızlı şekilde cevaplanmasını sağlamak üzere kanallar oluşturmak.

Detaylı bilgi

TS 13149 yazılım sektörü hizmet yeri yeterlilik belgesi

Logo Yazılım; yazılım için hizmet veren işyerleri için belirlenmiş olan yapısal özellikleri, işletmecilik, teknik donanım ve çalışanlar ile ilgili genel kuralları TS 13149’a uygun olarak karşılamaktadır.

Detaylı bilgi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Politikası

Tüm faaliyetlerimiz sonucu meydana gelen çevresel etkilerin en aza indirilmesini ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek için tüm yasa ve yönetmeliklere uyulmasını, çevresel etkilerimizi azaltarak performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Logo çevre yönetim sisteminin başarısının sürekliliğini sağlanmak amacıyla aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket eder;

insana ve çevreye duyarlı projeler üretmek,

çevre ile ilgili yürürlükteki tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uygun olarak faaliyetlerimizi devam ettirmek ve yasal düzenlemelerin ötesinde uygulamalar geliştirmek,

risk esaslı ve sürdürülebilir bakış açısıyla faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel riskleri ve etkileri değerlendirerek, bu risklerin etkilerini azaltmak ve ortadan kaldırmak amacıyla programlar geliştirmek,

çevreye attığımız atıkların ve harcadığımız kaynakların minimuma indirilmesi,

çevre Yönetim Sistemi’nin tüm gerekliliklerini yerine getirmek ve sürekli iyileştirmesini sağlamak,

tüm ofislerimizde faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında oluşumunu engellemek ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak,

iklim değişikliği ile ilgili farkındalığın artmasına ve mücadelenin geliştirilmesine önem vererek, bu kapsamda enerji tüketimi ve yoğunluğunu, sera gazı emisyonlarımızı azaltmak, ve enerji verimliliğini arttırmak,

ilk öncelikli su olmak üzere tüm doğal kaynakları verimli kullanmak,

teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp, doğal kaynakların korunması sağlamak,

doğal kaynak kullanımını azaltmak, çevre kirliliğini önlemek ve enerji verimliliğini arttırmak,

faaliyetler sırasında oluşan kağıt, plastik gibi zararlı atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve bir geri dönüşüm eylem planı oluşturup uygulamak,

sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmek ve çevre duyarlılığını arttırmak,

çevre performansımızı sürekli arttırarak çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmak ve performansımızı sürekli geliştirmek için projelerimizde de çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

hava emisyonlarını yasal gereklilikler çerçevesinde yönetmek,

atık sularımızı yasal çerçeveler içerisinde deşarj etmek ve su kalitesini uluslararası standartlara uygun olarak iyileştirmek,

kazaların sebep olabileceği çevresel, sağlık ve güvenlik etkilerini azaltmak ve hafifletmek için acil durum müdahalesi geliştirmek,

tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz ve paydaşlarımızla işbirliği içerisinde çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak ve farkındalık oluşturmak,

tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek,

tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız olmak üzere birlikte çalıştığımız tüm iş ekosistemini çevresel sorumlulukla faaliyetlerini sürdürmeleri yönünde teşvik etmek,

tedarikçileri seçerken çevresel performanslarını göz önünde bulundurmak,

çevresel performans konusunda kısa ve uzun vadeli ölçülebilir hedefler belirlemek, performansı bu hedeflere göre iyileştirmek,

hedeflerimize ulaşmak için tüm paydaşlarımızın destek ve katkılarını almak.

Detaylı bilgi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Tüm çalışanlarımızda iş güvenliği ve sağlığı konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulmasını sağlamak, tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek temel politikamızdır.

Logo iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin başarısının sürekliliğini sağlanmak amacıyla aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket eder;

Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,

Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına çalışanlarımıza eğitimler vermek ve bilinçlendirmek,

Tüm çalışanlarımızın veya alt yüklenicilerimizin gerektiğinde kullanması için her türlü araç gereç ve kişisel koruyucu donanımları bulundurmak,

Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin ve etkileşim içinde olduğumuz paydaşlarımızın belirlediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymalarını sağlamak,

İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek unsurları tespit etmek, riskleri belirleyip analiz etmek,

Ofisimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,

İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

Detaylı bilgi

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Politikası

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi politikasının amacı, iç ve dış müşterilere taahhüt edilen hizmetlerin güvenilir, güvenli, sürekli, sürdürülebilir, yönetilebilir olmasının sağlanmasıdır. Amaca uygun olarak tüm ofislerde ve uzaktan çalışmayla yürütülen tüm faaliyetlerin ve süreçlerin iş akışları ve yönetimini kapsar.

Logo Hizmet Yönetim Sistemi, tüm hizmet içeriklerinin müşteri ile yapılmış sözleşme şartlarını karşılayacak şekilde tasarlanması, geliştirilmesi, değiştirilmesi, test edilmesi, hizmetin verilmesi, desteğinin sağlanması ile ilgili süreçlerin ve aralarındaki ilişkilerin yönetilmesini sağlar.

Vermiş olduğumuz hizmetler ve amaçlarımız doğrultusunda; müşterilerimize taahhüt ettiğimiz hizmetleri eksiksiz yerine getirmek, hizmetlerimizi ve Hizmet Yönetim Sistemi etkinliğini gözden geçirerek sürekli geliştirmektir.

Detaylı bilgi

ISO 15504 Seviye 5 Spice Organizasyonel Olgunluk Sertifikası

Yazılım Süreçleri Değerlendirilmesi ve Organizasyonel Olgunluk sertifikasıdır. SPICE modelinin amacı farklı yazılım süreç değerlendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana prensip sağlamaktır. Böylece değerlendirmelerin sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi sağlanır. Referans model iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekâmül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır. Model, belirli bir kuruluş yapısı, yönetim felsefesi, yazılım yaşam döngüsü modeli, yazılım teknolojisi ya da geliştirme metodolojisini temel almaz. Bu referans modelin mimarisi, süreçleri yazılım personelinin yazılım süreçleri yönetiminin sürekli iyileştirmesi için anlaması ve kullanmasına yardımcı olacak şekilde düzenler.

ISO 15504 Spice Organizasyonel Olgunluk Sertifikası, ilgili süreçlerin, “Süreç” ve “Yetenek” olarak iki boyutlu bir şekilde ele alınarak yapılan değerlendirilmesi modeline dayanır. Süreç boyutu, ilgili süreçlerin amacını, kapsamını, girdilerini ve çıktılarını, yetenek boyutu ise süreç niteliklerinin tanımlanmasını sağlar. Süreç nitelikleri Seviye 0 ile Seviye 5 arasında değerlendirilir.

Seviye 0 Tamamlanmamış

Seviye 1 Gerçekleştirilmiş

Seviye 2 Yönetilmiş

Seviye 3 Uygulanmış

Seviye 4 Tahmin Edilebilir

Seviye 5 İyileştirilmiş

Detaylı bilgi

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?