Kapat

E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINDA 5.000 TL VE 30.000 TL’Yİ AŞAN SATIŞLARDA MERAK EDİLENLER

e-Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek vergi mükellefleri için 5.000 TL’yi aşan satışlar

19.04.2022

E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINDA 5.000 TL VE 30.000 TL’Yİ AŞAN SATIŞLARDA MERAK EDİLENLER

Özet :

Bilişim sektöründe yaşanan ilerlemelere paralel olarak Gelir İdaresi Başkanlığı, gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve mükelleflerin teknolojiyi zamanında kullanabilmeleri için gerekli teknolojik çalışmaları yapmakta ve mükelleflerin e-belgeleri kullanımını sağlamaktadır.

Halen uygulamada olan e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Bilet uygulamalarına e-SMM, e-İrsaliye, e-Müstahsil, e-Gider pusulası, e-Döviz, e-Poliçe uygulamaları da eklenerek uygulama alanı genişletilmekte, e-Belgeleri kullanacak mükelleflerin uygulamaya dahil olma, e-Belgelerde bulunması gereken bilgiler, geçiş zorunluluğu ve geçiş süresi ile ceza uygulaması belirlenmektedir.

e-Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek vergi mükellefleri için 5.000 TL’yi aşan satışlar ile vergi mükellefi olmayan nihai tüketiciler için 30.000 TL’yi aşan satışlarda e-Arşiv Fatura düzenlenmesi 01.01.2020 tarihinden itibaren GİB portalı kullanılmak üzere tüm mükelleflerin kullanımına açıldı.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229, 230, 231 ve 232. maddelerinde faturanın şekli, uyulacak kaideler ve fatura kullanma mecburiyeti hakkında esaslar belirlenmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgi maddelerin verdiği yetki ile daha önce yayımlamış olduğu tebliğlerde e-Fatura kullanma mecburiyeti, e-Arşiv Fatura kullanma mecburiyetini, belli sektörler ve ciro hadleri ile uygulamayı başlatmıştı.

19.10.2019 tarihinde yayımlanan 509 sayılı VUK Genel Tebliği ile e-Belgelere geçecek mükellefler, geçiş süreleri, uygulamaya dahil olma, e-Belgelerde bulunması gereken bilgiler ile uygulamaya geçmeyen mükellefler için ceza uygulaması açıklanmıştır.

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu ile ilgili olarak 454 nolu VUK Genel Tebliğine göre 2018 veya takip eden hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olmak zorundadırlar.

509 nolu VUK Genel Tebliğine göre ise; 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olmak zorunda oldukları açıklanmıştır.

ÖTV kanununun I sayılı listesindeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alan mükellefler, III sayılı listesindeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler ile aracı hizmet sağlayıcıları ve internet reklam hizmet aracıları da 509 nolu VUK Genel Tebliğine göre satış hasılatları dikkate alınmaksızın 01.07.2020 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olmak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.

5957 sayılı kanuna göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olmak zorundadırlar.

e-Belgelere geçişte en çok önem arz eden husus e-Arşiv Fatura uygulaması olup; Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları, 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu geçecekler;

01.01.2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükelleflerine yapılan teslimlere ilişkin vergiler dahil toplam 5.000 TL’yi aşan satışlarda e-Arşiv uygulamasına geçmek zorunluluğu olmamakla birlikte; ebelge.gib.gov.tr adresinden internet vergi dairesi şifreleri ile e-Arşiv Fatura düzenlemek zorundadırlar.

01.01.2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan teslimlere ilişkin vergiler dahil toplam 30.000 TL’yi aşan satışlarda e-Arşiv uygulamasına geçmek zorunluluğu olmamakla birlikte; ebelge.giv.gov.tr adresinden internet vergi dairesi şifreleri ile e-Arşiv Fatura düzenlemek zorunda oldukları açıklanmıştır.

e-Arşiv Fatura uygulamasının en çok sorulan ve mükelleflerce problem teşkil eden husus vergi mükelleflerine düzenlenecek 5.000 TL’yi aşan satışlar ile nihai tüketicilere yapılacak 30.000 TL’yi aşan satışlar oluşturmaktadır.

e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmamasına rağmen düzenleyeceği 5.000 TL’yi aşan veya 30.000 TL’yi aşan faturalar nedeniyle e-Arşiv faturası için vergi mükelleflerinin bilgisayar, internet ve diğer donanım eksiklikleri uygulamanın aksayacağı izlenimini verse de; uygulama Gelir İdaresi Başkanlığının bu konuda herhangi bir erteleme olmadığı müddetçe 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe gireceği muhakkaktır.

GİB Portal yönteminde, bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi suretiyle e-Belge uygulamalarını kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların, uygulamalardan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla Başkanlık tarafından geliştirilen ve e-Belge uygulamalarına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran internet portalleri aracılığıyla söz konusu belgelerin oluşturulması imkanı bulunmaktadır.

e-Belgelerle ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığının yayımladığı 509 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile kağıt ortamında düzenlenen birçok belgenin e-Belge olarak düzenlenebilmesinin önü açılmış, e-Fatura uygulaması çok daha geniş mükellef gruplarınca farklı belgelerde de kullanılabilme imkanına kavuşmuştur.

Vergi Usul Kanununun 509 seri nolu Genel Tebliğine göre gerek 01.01.2020 tarihinden sonra e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler gerekse 01.07.2020 tarihinden sonra e-Fatura ve diğer e-Belge uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin gerekli başvuru ve altyapıyı kurarak ilgi tarihlerden önce e-Fatura ve e-Belge uygulamalarına hazır olmaları ve olası gecikmeler neticesinde cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmamak için önem arz etmektedir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz? Size nasıl yardımcı olabiliriz?